Fotografia Seminario

Lernu fotografion dum PEKO kun Lode Van de Velde \(^_^)/
Nur por 10 ŝanculoj, rapide aliĝu por esti certa havi lokon!
Informoj pri PEKOMi ALIĜAS

photographer-1026435_640De jaroj, Lode Van de Velde fotadas kaj publikigas siajn fotojn sur sia retejo kaj facebook-paĝo. Venu lerni kun li kiel bonege foti!

 • daŭro: 10 horoj
 • kotizo: +25€ (kun kurslibreto)
 • materialo: fotilo (nepra), portebla komputilo (ne nepra)
 • maksimume 10 partoprenantoj. Nepras partopreni la tuton.

Programo de la fotografia seminario

 • Vendredo vespere: enkonduko pri kompono
 • Sabato
  matene: uzado de fotilo kaj demandoj
  posttagmeze, libera fotado
  vespere, polurado de fotoj per komputilo
 • Dimanĉo matene: fotado, polurado kaj ekspozicio

Aliĝu tuj!
Informoj pri PEKOMI ALIĜAS

V6-D8 Januaro, Bruĝo

Vendredon la 6an de januaro, la verdaj skoltojn vojaĝis al Bruĝo por nia unua evento de 2017.
Vendredi 6 janvier, les verdaj skoltoj ont voyagé jusque Bruges pour notre premier événement de 2017.
Vrijdag 6 januari, de verdaj skoltoj zijn naar Brugge gegaan voor de eerste bijeenkomst van 2017.

img_7135

Vere, Lupo devas aĉeti pli bonan fotilon

Korsako gastigis nin en sia domo. Pro la ekzamenoj, Delfeno, Frank kaj Dingo ne povis partopreni. Linko ne povis veni pro malsano 😦 Do ni estis nur 5 skoltoj kaj 1 kompatinda skoltestro…
Korsako nous a hébergé dans sa maison. À cause des examens, Delfeno, Frank et Dingo n’ont pas pu participer. Et, malade, Linko n’a pu venir 😦 Donc nous n’étions que 5 scouts et un pauvre chef scout…
Korsako liet ons bij hem thuis logeren. Vanwege examens konden Delfeno, Frank en Dingo niet deelnemen. Linko kon door ziekte niet komen 😦 We waren dus met slechts 5 scouts en één arme scoutingleider…

Ni mem kuiris (kaj multe lavis), spektis la filmon “Captain Fantastic”, diskutis pri nia estonta ŝtofinsigno, ludis al luphomoj et à “Codenames Pictures”,  glitkuris ege looonge. Poste ĉiuj estis ege lacaj kaj dormis en la sofoj kun Renato (la krokodilo).
Nous avons cuisiné (et beaucoup lavé), regardé le film “Captain Fantastic”, discuté de notre futur écusson, joué aux Loups-garou et à “Codenames Pictures”, et patiné super longtemps. Après tout le monde était super fatigués et a piqué une sieste dans les divans avec Renato (le crocodile).
We kookten zelf (en hebben veel afgewassen), keken de film “Captain Fantastic”, bespraken ons toekomstige nieuwe stofinsigne, hebben Weerwolven en “Codename Pictures” gespeeld, en eeeerg lang geschaatst. Daarna waren we allemaal erg moe en sliepen we met Renato (de krokodil) op de sofa.

Dimanĉe ni akompanis Clara kaj Lucie ĝis la stacidomo kie ni faris la sola komuna foto kun Bart. Dankon al Korsako kaj Bart kiuj gastigis nin 😉
Dimanche, nous avons accompagné Clara et Lucie jusqu’à la gare où nous avons pris la seule photo de groupe avec Bart. Merci à Korsako et Bart de nous avoir hébergé 😉
Zondag vergezelden we Clara en Lucie tot het station, waar we samen een groepsfoto met Bart maakten. Dank aan Korsako en Bart voor de gastvrijheid 😉

img_7149

bazlernejo – école primaire

Vendredon la 7an de oktobro, Lupo ekis novan E-kurson en bazlernejo en Suarlée (apud Namur, Valonio). Partoprenas 13 infanoj inter 8 kaj 11 jaroj. Temas pri unu horo da instruado, ĉiu vendrede inter la 14a45 kaj la 15a45. La kurso daŭros ĝis la fino de junio. La infanoj estis ege motivigitaj!
Vendredi 7 octobre, Valère a commencé à enseigner l’espéranto à l’école primaire de Suarlée (près de Namur, Wallonie). 13 enfants participent au cours. Il s’agit d’un cours d’une heure, chaque vendredi de 14h45 à 15h45. Le cours continuera jusque fin juin. Les enfants étaient super motivés !

IMG_5863

Legi plu

Esperanto en lernolibro / l’espéranto dans un manuel scolaire

Aldono je la 15a de oktobro: la teksto sur la retejo de APE estas de Claude Glady. Kaj la eldonistoj de tiu lernolibro kontaktis lin por peti permeson uzi ĝin.
Ajout le 15 octobre : le texte sur le site espéranto-wallonie est de Claude Glady. Et les rédacteurs l’ont contacté pour demander la permission de l’utiliser.

Amanuel-fr-kovntaŭ kelkaj tagoj franca Esperantista lernantino malkovris artikolon pri Esperanto en sia historia-geografia lernolibro. La artikolo estas fakta kaj sen-eraro. Ĉar ĝi venas el la retejo http://esperanto-wallonie.be
Il y a quelques jours une jeune espérantiste française découvrait un article sur l’espéranto dans son manuel d’histoire-géo. L’article est factuel et sans erreur. Parce qu’il provient du site http://esperanto-wallonie.be

Bonega, ĉu ne? Dankon al Cyrille Hurstel pro la informo 😉
Super, n’est-ce pas ? Merci à Cyrille Hurstel pour l’info 😉

Legi plu

Beneluksa Kongreso en Lier

La Beneluksa Kongreso okazis de vendredon la 16an ĝis lundon la 19an de septembro. Ĝi estis tre sukcesa.
Le congrès du Benelux a eu lieu du vendredi 16 au lundi 19 septembre. Ce fut un grand succès.
Het Benelux-congres vond plaats van vrijdag 16 september tot maandag 19 september. Het was een groot succes.

Jean-Pol, Delfeno kaj Lupo partoprenis ĝin kaj prelegis pri niaj agadoj. La skoltoj nur venis dum la dimanĉo por granda urbo-ludo kiun Delfeno kaj Lupo preparis 😉 Ankaŭ Samy, eks-skolto partoprenis kun ni.
Jean-Pol, Delfeno et Lupo y ont participé et ont présenté nos actions. Les scouts sont venu seulement le dimanche pour un grand jeu dans la ville que Delfeno et Lupo avait préparé 😉 Samy, un ex-scout a également participé au jeu.
Jean-Pol, Delfeno en Lupo namen deel en presenteerden onze bezigheden. De scouts kwamen pas op zondag voor een grote speurtocht in de stad die Delfeno en en Lupo voor hadden berijd 😉 Ook Samy, een ex-scout deed mee.

img_6583

Legi plu

Tendumado, oka tago

sepa tago – septième jour – sevende dag

Antaŭ tri semajnoj, dimanĉon la 28an de aŭgusto..
Il y a trois semaines, dimanche 28 août…
Drie weken geleden, zondag 28 augustus…

Lasta tago! Ni pakis, lavis, ordigis… kaj tute forgesis foti!
Dernier jour ! Nous avons fait les sacs, lavé, rangé… et oublié de prendre des photos !
Laatste dag! We pakten in, maakten schoon, ruimden op… en vergaten alles te fotograferen!

Lupo vekis la skoltojn sufiĉe frue. Dume ni matenmanĝis, ĉiuj rimarkigis al Delfeno ke li estas tre varma…. pli ol kutime varma… eĉ diris ke li febras… Finfine ni ĉiuj knuflis (varme kaj emocie brakumi) lin ĉar li estas tiom agrable varma! Tiam Lupo klarigis la novan kvaliton de Delfeno: la vivon varmigas. Ĉar li vere konstante etosigas nian grupon kiel varma suno. Kiel por la aliaj, lia kvalito venas el Esperanto-kanto: “La vivon varmigas la sun'” de Alejandro Cossavella.
Kaj kredu nin, kvankam Korsako ricevis sian kvaliton hieraŭ vespere, kvankam ni nekaŝe kunsidis por prepari tiun surprizon, kvankam estis la lasta tago do la lasta ŝanco por oferti tion al li… li tute ne atendis kaj estis por li granda bona surprizo! Eble ni devintus oferti al li “la naivulo” kiel kvalito   XD
Lupo a réveillé les scouts relativement tôt. Pendant que nous déjeunions, tout le monde a fait remarquer à Delfeno qu’il était chaud… plus chaud que d’habitude… nous lui avons même dit qu’il avait de la fièvre… À la fin nous l’avons tous serré dans nos bras parce qu’il est tellement agréablement chaud ! Alors, Lupo a expliqué le nouveau quali de Delfeno : la vivon varmigas [réchauffe la vie]. Parce qu’il met l’ambiance en permanence dans notre groupe comme un soleil. Comme pour les autres qualis, il vient d’une chanson en espéranto : “La vivon varmigas la sun'” de Alejandro Cossavella.
Et, croyez-nous, alors que Korsako avait reçu son quali la veille au soir, alors que nous nous étions réunis sans nous cacher pour préparer cette surprise, alors que c’était le dernier jour et donc la dernière chance pour lui offrir son quali… il ne s’y attendait pas du tout et ce fut pour lui une grande et bonne surprise ! Peut-être qu’on aurait du lui donner “le naïf” comme quali   XD
Lupo wekte de scouts redelijk vroeg. Terwijl we ontbeten wees iedereen Delfeno erop dat hij warm was… warmer dan normaal… ze zeiden zelfs dat hij koorts had… uiteindelijk knuffelde we hem allemaal omdat hij zo heerlijk warm was! Toen legde Lupo de nieuwe kwalitiet van Delfeno uit: Hij verwarmt het leven. Omdat hij de hele tijd de sfeer erin bracht bij onze groep als een warme zon. Zoals die van de anderen kwam zijn kwaliteit uit een Esperanto-lied: “La vivon varmigas la sun’ ” van Alejandro Cossavella.
En neem maar van ons aan dat, hoewel Korsako gisterenavond zijn kwaliteit kreeg, hoewel we zonder ons te verbergen vergaderd hadden om die verrassing voor te bereiden, hoewel het de laatste dag was en dus de laatste kans om het hem aan te bieden… hij het totaal niet had verwacht en het was voor hem een grote verrassing! Misschien hadden we hem “De naïeveling” als kwaliteit moeten aanbieden XD

 

Legi plu

Tendumado, sepa tago

sesa tago – sixième jour – zesde dag

Antaŭ tri semajnoj, sabaton la 27an de aŭgusto…
Il y a trois semaines, samedi 27 août…
Drie weken geleden, zaterdag 27 augustus…

Normale devus esti ripozo-tago. Ja, ĵaŭdon ni biciklis dum pli ol 50km kaj vendredon ni iris naĝi kaj biciklis pli ol 40km. Sen forgesi la pakadon kaj staradon de la tendoj! Sed estis la antaŭlasta tago… kaj la lasta nokto! Do matene ni ludis dume Korsako preparis la diskejon. Kelkaj simi-umis…
Normalement cela aurait du être un jour de repos. Et oui, jeudi nous avions pédalé plus de 50km, et vendredi nous avions été nager avant de pédaler plus de 40km. Sans oublier le déménagement des sacs et le démontage-montage des tentes ! Mais c’était l’avant-dernier jour… et la dernière nuit ! Donc au matin nous avons joué pendant que Korsako préparait la discothèque. Quelques-uns ont fait les singes…
Normaal gesproken zou het een rustdag zijn. Ja, donderdag hadden we meer dan 50km gefietst en vrijdag gingen we zwemmen en meer dan 40km fietsen. Vergeet niet dat we ook nog moesten inpakken en uitpakken en de tenten opzetten! Maar het was de voorlaatste dag… en de laatste nacht! Dus ‘s ochtends speelden we wat spelletjes terwijl Korsako de disco voorbereidde. Sommigen zaten wat rond te apen…

Legi plu